1. Spam list
Na našich serveroch funguje kontrola IP adries pri komunikácii s mail serverom v externom spam liste.
Ak je IP adresa Vašeho pripojenia zapísaná v spam liste, nie je možné odoslať e-mail.

Problém sa prejaví v chybovej hláške Vášho emailového klienta: 451 Blocked – see http://www.spamcop.net/bl.shtml?12.123.12.12

V takomto prípade je potrebné navštíviť danú linku a požiadať o vyňatie IP adresy zo spam listu.
V prípade, že aj napriek tomu daný problém pretrváva, je potrebné nám zaslať e-mail s Vašou IP adresou a žiadosťou o pomoc s daným problémom.

2. Blacklist
Blacklist na našich serveroch rozhoduje, či e-mail je alebo nie je spam – podľa IP adresy, z ktorej e-mail prišiel na cieľový SMTP server.

3. Greylist
Greylist na našich serveroch rozhoduje podľa IP adresy a e-mailovej adresy odosielateľa a adresáta, ale robí to dynamicky. SMTP server, ktorý prevádzkuje greylisting, udržuje databázu, kde pre trojicu (IP adresa, odosielateľ príjemca) je uvedené, či mail s týmito atribútmi má byť doručený alebo má byť doručenie dočasne zamietnuté.

4. Whitelist
Je presný opak greylistu – pokiaľ máte záujem dostávať maily z nejakej domény a ich IP adresa je často na zozname spamerov, pridáte si doménu do white listu (napr gmail.com, yahoo.com atď.). Mail z tejto domény Vám bude potom doručený vždy, nebude sa brať zreteľ na to, či má príznaky spamu.

5. SPF záznam
SPF predstavuje základný bezpečnostný mechanizmus definujúci, ktoré SMTP servery sú oprávnené odosielať e-maily z danej domény.

6. DKIM
DKIM záznam slúži na digitálne podpisovanie správ.

7. DMARC
DMARC záznam je najsilnejší e-mailový autentifikačný protokol, ktorý absolútne eliminuje možnosť falšovania odosielateľa správy. Pre jeho úspešné využitie musia byť na strane serveru, respektíve domény implementované aj protokoly SPF a DKIM. V opačnom prípade nemusí byť jeho nasadenie účinné.
DMARC zaisťuje kontrolu zhody DKIM a SPF. To sa vykonáva porovnaním toho, či pri prijatom e-maily je rovnaká doména odosielateľa uvedená v rôznych častiach e-mailu (napr. doména v DKIM podpise, v hlavičke e-mailu, SMTP komunikácii).

8. DNSSEC
DNSSEC je rozšírenie systému DNS, ktoré zvyšuje jeho bezpečnosť. Použitie DNSSEC zabezpečí dôveryhodnosť údajov získaných z DNS – používateľ má istotu, že informácie z DNS boli poskytnuté správnym zdrojom, sú úplné a ich integrita nebola pri prenose narušená.